Aktualności

Data dodania: 11 sierpnia 2017
Piękne zakątki Gminy Krzanowice

Rada Sołecka Wojnowice oraz Gmina Krzanowice zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Piękne zakątki Gminy Krzanowice”.

Termin nadsyłania prac do 29 sierpnia 2017r. Prace prosimy przesyłać na adres: promocja@krzanowice.pl lub info@wojnowice.com.pl

Czekają bardzo cenne nagrody pieniężne. Wystawa prac 3 września 2017r. godz. 18.00 boisko LKS Wojnowice.

Regulamin konkursu fotograficznego "Piękne zakątki Gminy Krzanowice"

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Piękne zakątki”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Krzanowice oraz Rada Sołecka Wojnowice, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów miejsc, budynków, krajobrazów gminy Krzanowice. Tematyką Konkursu są różne miejsca, które w oczach fotografujących są warte by ujrzeli je inni. W konkursie chodzi o to, by każde zdjęcie przedstawiało jakieś interesujące miejsce z terenu gminy Krzanowice.

III. Uczestnicy konkursu
Konkurs "Piękne zakątki..." adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Gminy Krzanowice.

IV. Zgłaszanie prac
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres promocja@krzanowice.pl lub info@wojnowice.com.pl . Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości).
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze i 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
• datę i miejsce wykonania fotografii
4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 25 sierpnia 2017 r.
5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie, które nie spełnia wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy lub ich rodzice (w przypadku nieletnich fotografów)
8. Prace, które nie będą spełniały wymogów regulaminu konkursu, zostaną odrzucone.
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach gminy Krzanowice i poszczególnych sołectw.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy, która odbędzie się w Wojnowicach podczas Dożynek Gminnych 3 września 2017r.o godz. 18.00, boisko LKS Wojnowice.

VI. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
• za zajęcie I miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
• za zajęcie II miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
• za zajęcie III miejsca – dyplom i ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + niespodzianka
2. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

VII. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krzanowice.pl oraz www.wojnowice.com.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U.2016, poz. 341, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 


Wyszukiwarka