Aktualności
Data dodania: 30 listopada 2018

Ruszyły konkursy grantowe na rok 2019


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42395


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42397


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42402


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42403


Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42410


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42396


Konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42398

Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42411

Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42408


Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=194&Id=42400


Wyszukiwarka